กรอกใบสมัครงาน

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*

รายได้ขั้นต่ำที่ต้องการ*

รูปถ่ายสมัครงาน

ชื่อนามสกุล

ไทย*
อังกฤษ*
ชื่อเล่น

ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด* สัญชาติ*
ศาสนา*
บัตร ปชช*
น้ำหนัก* ส่วนสูง*
มือถือ* เบอร์บ้าน
อีเมล* เฟสบุค
จังหวัด*
อำเภอ

สาขาที่ต้องการทำงานที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่ ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ไปรษณีย์
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ไปรษณีย์
รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน
ระยะเวลาพำนักอาศัย* ปี เดือน
ลักษณะที่อยู่อาศัย*
กรรมสิทธิ์*
ระยะทางถึงบริษัท* กิโลเมตร

ประวัติการศึกษา*

   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด
   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด
   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด
   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด
   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด
   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด
   
สถาบัน จังหวัด
คณะ สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรด

เกียรติประวัติการศึกษา

1. ปีที่ได้รับ
ชื่อสถาบัน
รายละเอียด

ประวัติการทำงาน

บริษัท ประเภท
ที่ตั้ง โทรศัพท์
ตำแหน่ง แผนก
เริ่มงาน
ปีเริ่มงาน
สิ้นสุด
ปีสิ้นสุด
เงินเดือน สาเหตุ

ประวัติการฝึกอบรม

หน่วยงาน
รายละเอียด
เริ่ม
ปีที่เริ่ม
สิ้นสุด
ปีสิ้นสุด

ข้อมูลครอบครัว

ข้อมูลบิดา
ชื่อ-สกุล* อายุ* ปี
ที่อยู่*
สถานะ*
 
มือถือ โทรศัพท์
อาชีพ ตำแหน่ง
บริษัท
ข้อมูลมารดา
ชื่อ-สกุล* อายุ* ปี
ที่อยู่*
สถานะ*
 
มือถือ โทรศัพท์
อาชีพ ตำแหน่ง
บริษัท
สถานะภาพบิดามารดา*
     
ข้อมูลพี่น้อง (ร่วมบิดาหรือมารดา)
จำนวนพี่น้อง*
(รวมตนเอง)  
เป็นบุตรคนที่*
สถานภาพสมรสผู้สมัคร
สถานะ*
โสด สมรส และจดทะเบียน
หย่าร้าง สมรส แต่ไม่จดทะเบียน
คู่สมรส อายุ ปี
ที่อยู่
มือถือ โทรศัพท์
บริษัท แผนก
โทรศัพท์ รายได้
จำนวนบุตร*

ประวัติส่วนตัวที่สำคัญในการพิจารณา

ท่านเคยเปลี่ยนชื่อตนเองหรือไม่* ไม่เคย เคย
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่* ไม่มี มี
ท่านเคยเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่* ไม่เคย เคย
ท่านเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงหรือไม่* ไม่เคย เคย
ท่านเคยผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่* ไม่เคย เคย
ท่านเคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่* ไม่เคย เคย

กิจกรรม/งานอดิเรก

1. 2. 3.

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีรถยนต์หรือไม่* ไม่มี มี
ท่านมีรถจักรยานยนต์หรือไม่* ไม่มี มี

ความสามารถด้านอื่นๆ

ใบอนุญาตขับขี่
พิมพ์ดีด ไทย:คำ/นาที    อังกฤษ:คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
พูด* ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
อ่าน* ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
เขียน* ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
คะแนน TOEFL
คะแนน IELTS
คะแนน TOEIC
ภาษาอื่นๆ
ทักษะ
คอมพิวเตอร์
MS Word* ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
MS Excel* ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
Power Point* ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก
อื่นๆ
ความสามารถอื่นๆ

ท่านรับทราบข่าวการรับสมัครงานจากที่ใด*

บุคคลอ้างอิง

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
บริษัท ตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ โทรศัพท์

บุคคลที่ต้องการติดต่อฉุกเฉิน

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
บริษัท ตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ โทรศัพท์
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทในเครือ อีซูซุสงวนไทย/อีซูซุสยามซิตี้ มาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย
ท่านมีญาติหรือเพื่อนสนิททำงานกับบริษัทในเครือ อีซูซุสงวนไทย/อีซูซุสยามซิตี้ หรือไม่ ไม่มี มี
ท่านมีญาติหรือเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์/ผู้จำหน่ายรถยนต์/ผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ ไม่มี  มี 

อัพโหลดไฟล์

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาการศึกษา
4.
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครนี้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสมัครนี้เป็นความสัตย์จริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือบิดเบือนความจริงจากใบสมัครนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ปฎิเสธการรับเข้าทำงาน หรือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายด้วยประการใดๆ อันเกิดจากข้อมูลเท็จของข้าพเจ้า ในกรณีนี้ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายนั้นแก่บริษัทฯ ทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้อ้างอิงในใบสมัครนี้